تجارت ایران و ترکیه

کانال رسمی بین المللی تاجرین ایران https://instagram.com/irangomrok.ir https://t.me/Gomrok_news2 https://t.me/Gomrok_news2 http://www.irangomrok.ir http://www.gomrokiran.ir @Gomrok_news_ir #Gomrok_,تلگرام رسمی بین المللی تاجرین ایران https://instagram.com/Irangomrok.ir https://t.me/Gomrokiran_ir https://t.me/Irangomrok.ir http://www.irangomrok.ir http://www.gomrokiran.ir @Irangomrok_ir #Irang,